جهت ارسال فایلهای ارائه تجربه مدیریتی با عنوان:

“پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه 

بر اساس ارزش و زمان کسب شده  

(از حرف تا عمل)”

ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

اسفند ماه 98
 

فرم زیر را تکمیل نمایید

 

در حال بروزرسانی سایت
بزودی مجددا در کنار شما خواهیم بود